top of page

PRIVACY POLICY

Informatieverstrekking door de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene bij het verkrijgen van persoonsgegevens.

1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door: Pluk&Proef

2. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
a) de toestemming van de betrokkene, of
b) de noodzaak voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of
c) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Pluk&Proef is onderworpen, of
d) de noodzaak voor de behartiging van ons legitieme belang bij het zakendoen.

3.1 Pluk&Proef gebruikt de haar ter beschikking gestelde gegevens om de betrokken personen in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en producten die door Pluk&Proef worden aangeboden. Door ons uw gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens kunnen gebruiken om u telefonisch of per e-mail te kunnen contacteren met betrekking tot producten van Pluk&Proef. Pluk&Proef gebruikt adequate, relevante gegevens die beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3.2 Pluk&Proef verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens nooit te gebruiken of door te geven aan derden voor andere doeleinden dan de optimalisatie en verbetering van de diensten aangeboden door Pluk&Proef ontwikkeld in het kader van haar missie.

4. De persoonsgegevens zijn bestemd voor de diensten van Pluk&Proef die betrokken zijn bij de uitvoering of ondersteuning van de dienst waarvan de betrokkene gebruik maakt.

5.1 Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de betrokkene de dienst van Pluk&Proef gebruikt en totdat de betrokkene de dienst stopzet.

5.2 Na deze periode worden persoonsgegevens bewaard voor archiveringsdoeleinden, in het algemeen belang. Daartoe implementeert Pluk&Proef technische en organisatorische maatregelen om met name de naleving van het principe van dataminimalisatie te waarborgen.

6.1 De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

6.2 Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@plukenproef.com

7. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

8.1 In het geval dat de gegevens werden verwerkt op basis van de voorwaarden uiteengezet in artikel 2, bepaalt de verstrekking van persoonsgegevens het sluiten van een contract wanneer dit een regelgevend of contractueel karakter heeft. De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

8.2 Indien de betrokkene de persoonsgegevens niet verstrekt, kan hij geen gebruik maken van de relevante diensten aangeboden door Pluk&Proef.

Privacy & Safety
bottom of page