top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Pluk & Proef

Privacy & Safety

De Algemene Voorwaarden Pluk & Proef, regelen de relatie tussen de klant en Pluk & Proef. Door de website te gebruiken en/of in te tekenen voor een product uit het aanbod van Pluk & Proef neemt de klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan. 

De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke klant en door hem/haar aanvaard, blijven onverminderd van toepassing.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden, is een verder gebruik van de  diensten van Pluk & Proef niet meer mogelijk. 

Identiteit dienstverlener Pluk & Proef, te B-1745 Opwijk, Broekstraat 98A

 

BTW-BE-BE0787471932

Algemene Voorwaarden Pluk & Proef

1. Doel van deze Voorwaarden: 

Met deze voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving voor aankoop van een product of dienst uit het aanbod van Pluk & Proef. 

2. Dienstverlening: 

Pluk & Proef biedt een ruim aanbod aan bestaande uit workshops, begeleiding, alsook een divers event- en activiteitenaanbod zoals onder meer de mogelijkheid tot het organiseren van privé catering voor gezelschap tot 20 personen, en dit al dan niet georganiseerd in samenwerking met externe partners. 

Pluk & Proef verbindt zich ertoe de organisatie van de aangeboden diensten, de samenstelling van de producten die deel uitmaken van het aanbod, steeds met de grootste zorgvuldigheid aan te reiken en uit te voeren. 

3. Aanbod: 

Het aanbod voor particulieren bestaat op vandaag uit: 

1. Activiteiten voor particulieren (zoals kookworkshops en catering,…), 

2. Activiteiten voor bedrijven (zoals tuinieren en kookworkshops,…)

Beide met fysieke aanwezigheid voor de kookworkshops op locatie naar keuze.

 

3. Online kookworkshops op geplande tijdstip 

Al dan niet gepaard met het toesturen van materialen richting klant. 

De eigenschappen van elk van deze aangeboden diensten worden steeds transparant en duidelijk meegedeeld voor de klant overgaat tot definitieve inschrijving of aankoop. 

Bij twijfels, kan de klant steeds contact opnemen. Afspraken omtrent onder meer begin- en eind-uur, locatie van aanwezigheid, benodigdheden, concreet verloop van de activiteit, toegankelijkheid of eventuele (leeftijds)beperkingen, worden per dienst duidelijk omschreven in het aanbod en maken integraal deel uit van de overeenkomst die de klant met Pluk & Proef sluit. 

Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot Pluk & Proef, zoals op de website, brochures, folders, etc., zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen bijgevolg elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van de productomschrijving. 

Pluk & Proef is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële, zet- of drukfouten. In dat geval is sprake van een ongeldig aanbod waartoe Pluk & Proef niet is gehouden over te gaan tot uitvoering/toekenning. 

Het aanbod van Pluk & Proef, toegankelijk voor particulieren, is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik, maar is bestemd voor de klant of de deelnemer die door de klant werd ingeschreven als eindgebruiker. 

 

4. Inschrijving: 

Een klant kan zichzelf en eventueel ook familieleden of vrienden als deelnemer inschrijven voor een activiteit of workshop zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Bij inschrijving zal de klant een verzoek krijgen tot betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld. De inschrijving is pas definitief na de betaling. De klant ontvangt hiervan een e-mail ter bevestiging.

 

5. Betaling:

De prijzen worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en eventuele andere wettelijk verplichte bijdrages. De prijzen hebben uitsluitend betrekking op het aanbod zoals dat woordelijk wordt omschreven in het aanbod online. De klant kan enkel betalen via overschrijving. Het saldo moet vereffend worden ten laatste 1 week vóór elke individuele kookworkshop

en ten laatste 30 dagen vóór de aanvang van elk traject.

6. Laattijdige betaling:

Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, zal Pluk&Ploef afzien van dienstverlening en het eventueel reeds door de klant betaalde voorschot terugstorten.

7. Verloop events en aansprakelijkheid: 

Pluk&Proef is, behoudens dwingende wetgeving daarin voorziet, niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan de klant (of een deelnemer, ingeschreven door de klant) tijdens en naar aanleiding van het volgen van een activiteit of workshop. 

Bij het gebruik van materialen of de consumptie van voedsel en/of dranken, is het de verantwoordelijkheid van de klant (of de deelnemer, ingeschreven door de klant) zich te informeren over de samenstelling en/of ingrediënten waaraan hij/zij mogelijk allergisch is. Indien vereist voor onder meer gezondheidsredenen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant (of ingeschreven deelnemer) zich te onthouden van het nuttigen of gebruiken van de aangeboden producten. 

Gedurende een activiteit of workshop is van iedere deelnemer, begeleider, instructeur, kortom aanwezige te verwachten dat hij/zij zich respectvol opstelt ten opzichte van de overige aanwezigen. 

Wanneer wordt vastgesteld dat een aanwezige zich schuldig maakt aan diefstal, opzettelijk schade berokkent aan andere personen of zaken, of zich onbetamelijk gedraagt, behoudt Pluk&Proef zich het recht voor de deelnemer uit de activiteit of workshop te verwijderen. Daartoe zal indien nodig politie en/of andere diensten worden ingeschakeld om de nodige vaststellingen te doen. Schade die door een deelnemer wordt veroorzaakt, zal op eerste verzoek aan Pluk&Proef worden vergoed. 

Bij activiteiten of workshops waar alcohol wordt geschonken, geproefd, genuttigd, is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om erop toe te zien niet overmatig te drinken. De deelnemer beoordeelt geheel zelf of hij/zij, indien van toepassing, wettelijk een voertuig mag besturen. Bij vaststelling van dronkenschap van een deelnemer, is Pluk&Proef gerechtigd om zo nodig de bevoegde diensten hiervan op de hoogte te stellen om de nodige vaststellingen te doen. 

Ingeval er bij eventuele kookevents of proefevents op locatie bepaald door Pluk&Proef overschotten zijn, krijgen de deelnemers de mogelijkheid deze mee te nemen. Elke overname van overschotten gebeurt op eigen risico van de deelnemer. Pluk&Proef kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschot, evenmin voor mogelijke schade die ontstaat ten gevolge van deze overschotten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvende klant om de eventueel mede ingeschreven familieleden en/of vrienden op de hoogte te brengen van deze Algemene Voorwaarden. Pluk&Proef kan te allen tijde de klant aanspreken voor schade ontstaan door een handelen of nalaten van één van de door de klant ingeschreven deelnemers aan de activiteit of het event. 

8. Annulering inschrijving door Klant:

Pluk&Proef laat de klant niettemin toe een inschrijving kosteloos te annuleren tot 30 kalenderdagen (20 kalenderdagen in geval van een digitale workshop) voor de start van de activiteit of het plaatsvinden van de workshop. 

Bij tijdige annulering, zal een terugbetaling geschieden als volgt: 

  • In geval van inschrijving voor een dienst uit het aanbod van Pluk&Proef: 

De terugbetaling vindt plaats van de som die voor dit product door de klant werd betaald. Maakte de klant gebruik van een promotie, dan kan die helaas niet meer worden ingezet bij een volgende inschrijving. De annulatie geeft ook niet automatisch het recht op het verkrijgen van een nieuwe, vervangende, promotie of het valideren van een eerder toegekende korting. 

  • In geval van inschrijving via één order voor meerdere diensten. worden alle diensten geannuleerd, dan vindt de terugbetaling overeenkomstig punt (1) plaats. 

  • In geval slechts een deel van de diensten (tijdig) wordt geannuleerd, wordt het terug te betalen bedrag als volgt berekend: 

➢ Bij een procentuele korting, wordt het inschrijvingsgeld van de geannuleerde dienst, indien die voor de korting in aanmerking kwam, terugbetaald na verrekening van deze korting. 

Vermeldden de kortingsvoorwaarden een maximaal kortingsbedrag, dan zal er een evenredige verdeling van het toegekende kortingsbedrag gebeuren op de diensten die in aanmerking kwamen voor de korting, volgens hun oorspronkelijke prijs (zonder korting). 

Het deel dat betrekking heeft op de geannuleerde dienst, wordt verrekend voor de terugbetaling plaatsvindt. Eenzelfde verrekening vindt plaats, wanneer een nominale korting, al dan niet met maximaal toegekend bedrag, werd toegekend. 

➢ Bij een gezamenlijk aanbod waarbij één van de diensten waarvoor werd ingeschreven gratis werd verkregen, zijn de gevolgen als volgt: 

o Annulatie van de gratis dienst heeft geen terugbetaling tot gevolg. 

o Annulatie van de betalende dienst heeft de terugbetaling van de betaalde som tot gevolg. 

o De klant heeft geen recht op het verkrijgen van een vervangende promotie. 

Indien de oorspronkelijke betaling door de klant gebeurde aan de hand van een waardebon, behoudt Pluk&Proef zich het recht het terug te betalen saldo eveneens terug te betalen aan de hand van een waardebon. 

Vindt de annulering ontijdig en dus pas na 30 kalenderdagen voor aanvang van de langdurig traject plaats, of na 7 dagen in geval van een individuele en/of digitale workshop, dan heeft de Klant noch recht op enige terugbetaling, noch recht op een promotie.

 

In geval van annulatie van de betalende dienst dat was gekoppeld aan het verkrijgen van een gratis dienst, wordt ook de inschrijving voor de gratis dienst onmiddellijk geannuleerd zonder dat een recht ontstaat voor de Klant op het verkrijgen van een (vervangende) promotie of korting. 

 

9. Weigering of annulering inschrijving door Pluk&Proef: 

Pluk&Proef behoudt zich het recht voor om ingeplande workshops te annuleren, zonder enige geldelijke schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Pluk&Proef houdt zich eraan een bericht van annulatie onverwijld over te maken aan de klant zodra de beslissing tot annulatie van de dienst is genomen.

(1) In geval van inschrijving voor 1 dienst

 De terugbetaling vindt plaats van de som die voor deze dienst door de klant werd betaald. 

Ingeval een promocode of korting van toepassing was op de geannuleerde dienst op het ogenblik van inschrijving, verkrijgt de Klant een vervangende promocode of korting onderworpen aan gelijkaardige voorwaarden, behoudens in geval de annulatie het gevolg was van overmacht. 

(2) In geval van inschrijving voor meerdere diensten. 

Worden alle diensten geannuleerd, dan vindt de terugbetaling overeenkomstig punt (1) plaats. 

In geval slechts een deel van de diensten wordt geannuleerd, wordt het terug te betalen bedrag als volgt berekend: 

➢ Bij een procentuele korting, wordt het inschrijvingsgeld van de geannuleerde dienst, indien dat voor de korting in aanmerking kwam, terugbetaald na verrekening van deze korting. 

Vermeldden de kortingsvoorwaarden een maximaal kortingsbedrag, dan zal er een evenredige verdeling van het toegekende kortingsbedrag gebeuren op de diensten die in aanmerking kwamen voor de korting, volgens hun oorspronkelijke prijs (zonder korting). 

Het deel dat betrekking heeft op de geannuleerde dienst, wordt verrekend voor de terugbetaling plaatsvindt. Eenzelfde verrekening vindt plaats, wanneer een nominale korting, al dan niet met maximaal toegekend bedrag, werd toegekend. 

➢ Bij een gezamenlijk aanbod waarbij één van de diensten waarvoor werd ingeschreven gratis werd verkregen, zijn de gevolgen als volgt: 

o Annulatie van de gratis dienst heeft geen terugbetaling tot gevolg. Behoudens in geval de annulatie het gevolg is van overmacht, heeft de klant in dat geval wel recht op een promotie ter waarde van de prijs van de dienst die gratis werd verleend, zoals geldend op het ogenblik van inschrijving. De inschrijving voor de betalende dienst blijft geldig en wordt bijgevolg door de klant gevolgd. 

o Annulatie van de betalende dienst heeft de terugbetaling van de betaalde som voor die dienst tot gevolg. De inschrijving voor de gratis dienst blijft behouden en de dienst wordt bijgevolg verder door de klant gevolgd. 

10. Levering van materialen: 

Een online workshop, zowel als het tuinieren kan gepaard gaan met het bezorgen van welbepaalde materialen op het adres van de klant. Zo bv. een tastingbox. werktuigen en grondstoffen voor de hanteerbare moestuinen. De levering van deze materialen vormt in dit geval een accessoire van de aankoop van de workshop, de gehele beleving van de dienstverlening. In geval de levering uitblijft, onvolledig blijkt of beschadigd blijkt bij levering, neemt de klant hierover onverwijld contact op met de Klantendienst zodat daaraan kan worden geremedieerd overeenkomstig de wettelijke rechten en verplichtingen van de partijen. 

11. Intellectuele eigendom: 

De teksten, namen en logo’s weergegeven op deze website zijn de exclusieve eigendom van de ondernemingen behorende tot Pluk&Proef. Deze exclusieve rechten zijn zowel onder nationaal als onder internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijgt de klant enige licentie op deze beschermde werken, louter en alleen door het gebruik van deze website, hij/zij kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaars. 

Hij/zij draagt alle intellectuele eigendomsrechten, in de breedst mogelijke betekenis, op reacties, opmerkingen en evaluaties op de producten kosteloos aan Pluk&Proef over. Daartoe heeft Pluk&Proef het recht om deze reacties bij wijze van testimonials of op andere wijze te gebruiken teneinde reclame te maken voor eigen aanbod. Ingeval Pluk&Proef de naam van de deelnemer wenst te vermelden zal zij daartoe de uitdrukkelijke toestemming vragen. 

12. Websitegebruik: 

De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Pluk&Proef zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Pluk&Proef niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Pluk&Proef kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Pluk&Proef houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur. 

13. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: 

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Pluk&Proef nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden Pluk&Proef als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de voorwaarden het dichtst benadert. 

Het feit dat Pluk&Proef nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. 

Pluk&Proef behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke inschrijving na een wijziging van de Algemene Voorwaarden Pluk&Proef, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden. 

14. Vragen of klachten: 

De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij Pluk&Proef terecht. Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de klant een elektronisch klachtenformulier invullen. Dit formulier kan eveneens worden gedownload en per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. 

15. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: 

De dienstverlening zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de klant is uitermate belangrijk voor Pluk&Proef. 

Pluk&Proef maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. 

Pluk&Proef verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacy verklaring. De Privacy verklaring is online te raadplegen. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Pluk&Proef toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

bottom of page